A szabályzat célja:

A Yoginside Studio által kezelt személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen szabályzat kiterjed a Yoginside Studio által üzemeltetett honlapra (www.yoginside.hu), valamint az Yoginside Studio által tartott jógaórák, tanfolyamok és rendezvények során kezelt adatokra.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeirőlés egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1. Az adatkezelő
Név: „Yoginside Studio” elnevezésű jógastúdió
Üzemeltető: Dorogi Katalin e.v.
Székhelye:1053 Budapest, Vámház Krt. 4. fsz. 4.
Nyilvántartási szám: 55131885
a továbbiakban: Adatkezelő
Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségei:
Email: info@yoginside.hu
Telefonszám: +36304387987

2. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

3. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.
 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

4. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő kizárólag a Vendégek, Felhasználók által megadott személyes adatokat, illetve a róluk készült képfelvételeket kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:
Vendégek: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, állapotfelméréshez megadott egészségügyi adatok, számlázási cím, biztonsági kamera felvételei
Felhasználók: vezetéknév, keresztnév, email cím, számlázási cím
Az érintett a 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti adatai módosítását, illetve nyerhet azokba betekintést.

5. Az adatkezelés célja, időtartama, tárolás módja
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  Az adatkezelés célja elsősorban az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. Az adatkezelés célja a fentiek alapján:
A Vendéggel, Felhasználóval való kapcsolattartás
A Felhasználó külön hozzájárulása esetén hírlevél, reklám küldése email formájában
Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett hozzájárulását az 1. pontban megadott e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
Amennyiben az érintett valamely személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.
Azokat az adatokat, amelyeket írásbeli nyilatkozat alapján kezel, a fentebb meghatározott időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja;
Azokat az adatokat, amelyek elektronikus nyilatkozatok alapján, illetve a szolgáltatás igénybevétele során keletkeztek, elektronikus formában tárolja a fentebb meghatározott időtartam alatt.

A közvetlen megfigyelés nélküli, főbejárati előtérben elhelyezett biztonsági kamera által készített képfelvétel során kezelt adatok célja/jogalapja a személy és vagyonvédelem/jogos érdek. Megőrzési ideje 3 nap.

6. Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozók közreműködése a szolgáltatás nyújtása, illetve a Társaság gazdasági működésének támogatása miatt szükséges.
Adatfeldolgozó Végzett tevékenység
Jógastúdió munkatárs Recepciós tevékenység
Társaság könyvelő szolgáltatója Könyvelési szolgáltatás

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
A személyes adatkezelésben érintett (Felhasználó, Vendég, Munkatárs) a Társaságtól a fent megjelölt elérhetőségen az alábbiakat kérheti, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak:
hozzáférést a személyes adatokhoz;
helyesbítést a tárolt személyes adatokon;
a személyes adatok törlését;
a személyes adatok kezelésének korlátozását;
tiltakozást a személyes adatok kezelése ellen;
a személyes adatok kikérését és továbbítását egy másik adatkezelőhöz (adathordozhatósághoz való jog)
amennyiben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulásban nyilatkozott, úgy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

A fenti kérésekre a Társaságnak 30 napon belül az érintett felé visszajelzést kell adni a kérés teljesítéséről vagy annak elutasításáról (ez esetben indoklással együtt).
Amennyiben az érintett nem ért egyet a Társaság válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére, az alábbiak szerint:
panasszal lehet fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint
jogsértés esetén az illetékes bírósághoz.

8. Egyéb
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül – elsősorban a jogszabályoknak megfelelés, és a személyes adatok további védelmének biztosítása érdekében – módosítsa.
Az Adatkezelő a módosításról az érintetteket a honlapon való közzététel (www.yoginside.hu) útján értesíti